Wspólnoty parafii św. Jadwigi Śląskiej

 1. AA Anonimowi Alkoholicy Spotkania Poniedziałek godz.17.00 salka Akcji Katolickiej

 2. Centrum Ochotników Cierpienia Opiekun ks. Proboszcz Paweł Górny Msza św. z modlitwą za chorych i Spotkanie III sobotę miesiąca o godz.9.30

 3. Duszpasterstwo Młodzieży Opiekun ks. Piotr Baranowski Spotkania Piątek godz.19.00

 4. Domowy Kościół Gałąź rodzinna Ruch Światło Życie Opiekun ks. Tomasz Knuth

 5. Grupa Miłosierdzia Bożego Opiekun ks. Tomasz Knuth Modlitwa Wtorek po Mszy św. o godz. 18.00.

 6. Wspólnota Marana-tha Opiekun ks. Tomasz Knuth Spotkanie Środa Godz. 19.00 co dwa tygodnie

 7. Mali Rycerze Maryi Opiekun ks. Tomasz Knuth

 8. Matki w Modlitwie Opiekun ks. Proboszcz Paweł Górny

 9. LSO-Liturgiczna Służba Ołtarza Opiekun ks. Piotr Baranowski Zbiórka Sobota Godz.10.00

 10. Parafialny Zespół Caritas Opiekun Ks. Proboszcz Paweł Górny

 11. Redakcja parafialnej gazetki „Przystań” Redaktor naczelny P. Marek Szymański Opiekun ks. Proboszcz Paweł Górny Spotkania Poniedziałek Godz. 19.00

 12. Semper Fidelis Opiekun Ks. Proboszcz Paweł Górny Spotkania ostatni wtorek

 13. Stella Maris Duszpasterstwo marynarzy Opiekun ks. Rafał Nowicki

 14. Źródło Wody Żywej Katolicka Wspólnota Ewangelizacyjna - Opiekun Ks. Proboszcz Paweł Górny Spotkania Czwartek 18.00 Msza Św. 19.00 Uwielbienie Strona internetowa http://zrodlowodyzywej.pl/

 15. Żywy Różaniec Opiekun ks. Paweł Górny


Ad.1
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Strona: http://www.anonimowi-alkoholicy.org.pl/

Ad 4
Domowy Kościół 

HISTORIA

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzyna-rodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ.

Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

CZŁONKOWIE DK

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączaja się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26).

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

 • życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

 • postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,

 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,

 • codzienna modlitwa małżeńska,

 • codzienna modlitwa rodzinna,

 • comiesięczny dialog małżeński,

 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG


  Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.
Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.
Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

 • dzielenie się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)

 • modlitwa - dzielenie się ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)

 • formacja - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu)

REKOLEKCJE

Do istoty pracy formacyjej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, oraz w USA i Kanadzie.

Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl
 

Ad 12

Ze statutu Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis

W tysiącletnią historię Kościoła Gdańskiego wpisała się Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do diecezji Gdańskiej jako wydarzenie niezwykłe. Decyzją Biskupa Gdańskiego z dnia 28 Lutego 1987 roku została Powołana Kościelna Służba Porządkowa "Semper Fidelis", która pełniła w sposób godny zadanie na nią nałożone. Ochrona Ojca Świętego , religijny klimat w miejscach sprawowania nabożeństw, porządek na trasach przejazdu Namiestnika Chrystusowego - to wszystko było możliwe dzięki ofiarnej służbie mężczyzn, którzy pod hasłem Semper Fidelis - Zawsze Wierny spełnili swój religijny obowiązek. Pielgrzymka Papieska na Gdańskie Wybrzeże trwa w swoich skutkach. Pragniemy być stróżami tych wartości, które nam przypomniał Ojciec Święty zwłaszcza w czasie Mszy Świętej sprawowanej dla Ludzi Pracy w dniu 12 czerwca 1987 roku na Gdańskiej Zaspie. Ojciec Święty opuszczając Gdańsk powiedział "żywię głębokie przeświadczenie, iż to, co się zaczęło dokonywać tu w Gdańsku i na Wybrzeżu i w innych środowiskach pracy w Polsce, ma wielkie znaczenie dla ludzkiej pracy. I to nie tylko na naszej ziemi, ale wszędzie." Świadectwo życia, obrona chrześcijańskiej tożsamości narodu, solidarność w środowisku pracy, a to wszystko z motywów religijnych i głęboko humanitarnych będzie budowaniem wspólnoty Kościoła oraz działaniem na rzecz dobra wspólnego własnego narodu dążącego do odzyskania pełnej podmiotowości. To jest działanie dla przyszłości. To jest wielki obowiązek spoczywający na naszym pokoleniu. W sposób zorganizowany przejmuje to wszystko na siebie Kościelna Służba Mężczyzn "Semper Fidelis" w Diecezji Gdańskiej. Ma to związek z tym, co naucza Sobór Watykański II gdy mówi "Właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie" (Dekret o apostolstwie świeckich, n.2).
 

Ad.14

Katolicka Wspólnota Ewangelizacyjna Źródło Wody Żywej działa przy parafii p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie. Wspólnota powstała z inicjatywy ks. Jerzego Skiby egzorcysty Archidiecezji Gdańskiej. Opiekunem Wspólnoty jest ks. proboszcz Paweł Górny.

Wspólnota jest częścią charyzmatycznego ruchu świeckich w kościele katolickim. Doświadczamy obecności działającego Ducha Świętego objawiajacej sie darami proroctwa, słowa poznania, uzdrawiania wewnętrznego i fizycznego, z każdego rodzaju choroby, modlitwy językami i wielu innymi.

Pragniemy służyć tymi darami wszystkim potrzebującym, pogrążonym w strachu, smutku, chorobie, niepokoju, zdradzie, samotności, braku pracy, braku nadziei, trudnościach, o których myślisz, że cię przerastają. Służyć po to aby każdy, abyś Ty, mógł doświadczyć obecności Boga, czuć, że mówi do Ciebie, dotyka miejsc, ktore bolą, uzdrawia, troszczy sie o Ciebie, chce przy Tobie być, zawsze i wszędzie. Abyś mógł poczuć Jego oddech, bliskość, Jego miłość do Ciebie. Bo On Cię kocha , takiego jakim jesteś, w Twoim cierpieniu, skrzywdzeniu, słabości, grzechu. Kocha bezwarunkowo, do szaleństwa, do oddania za Ciebie swojego życia, jak matka swoje jedyne dziecko. Jesteś dla Niego najważniejszy, najlepsza, najmądrzejszy, najpiękniejsza bez względu na to co o sobie myślisz, jak oceniają Cię inni. Jak swojej córce, swojemu synowi, chce Ci oddać wszystko aby uczynić Cię szczęśliwą, abyś miał życie w obfitości .